Privacyverklaring Dutch Maritime Productions

Dutch Maritime Productions, gevestigd aan Icarusblauwtje 25, 2692 GK in ’s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
W: www.dutchmaritimeproductions.com
A: Icarusblauwtje 25, 2692 GK ‘s-Gravenzande
T: Nederland +31 (0) 6 525 460 12

Klaudie Bartelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Maritime Productions. Zij is te bereiken via info@dutchmaritimeproductions.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Maritime Productions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchmaritimeproductions.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Maritime Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Dutch Martime Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Maritime Productions neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Maritime
Productions) tussen zit.

Dutch Maritime Productions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Office2013 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
 • Adobe Creative Cloud (van geen belang voor persoonsgegevens)
 • Final Cut Pro (van geen belang voor persoonsgegevens)
 • Google Analytics (analyse software waarin geen persoonsgegevens worden bijgehouden, IP-adressen zijn geanonimiseerd)
 • Google Webmasterhulpprogramma’s (analyse software waarin geen persoonsgegevens worden bijgehouden, IP-adressen zijn geanonimiseerd)
 • Dutch Maritime Productions maakt geen gebruik van externe marketing tools zoals Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Dutch Maritime Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummers) niet langer dan twee jaar na beëindiging van factuurrelatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Maritime Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Maritime Productions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens zijn gekoppeld aan uw bedrijf, als contactpersoon van uw bedrijf of werkgever. U heeft het recht
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Dutch Maritime Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@dutchmaritimeproductions.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dutch Maritime Productions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Maritime Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice of via info@dutchmaritimeproductions.com.

Dutch Maritime Productions heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

 • Gegevensbestanden op lokale systemen van Dutch Maritime Productions zijn beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL Wij versturen u gegevens via een beveiligde internetverbinding bij gebruik van formulieren op www.dutchmaritimeproductions.com. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.